Kondenserande gaspannor

Kondenserande gaspannor utvinner mesta möjliga energi ur den levererade gasen. Jämfört med konventionella pannor utvinner de även energin i rökgasen vilken annars skulle ha gått förlorad ut i skorstenen.

Kondenserande pannor har en mycket högre energieffektivitet och minskar därför bade energikostnaderna och utsläppen till omgivningen. Våra kondenserande gaspannor förser fastigheten med bade värme och varmvatten.

Fördelarna med Vaillant’s kondenserande gaspannor

  • Optimerad energieffektivitet med upp till 98% verkningsgrad
  • Den kondenserande teknologin ger betydligt mindre utsläpp av sot och partiklar till omgivningen
  • Energiförbrukningen minskar med upp till 30% jämfört med icke-kondenserande teknik.
  • Låg investerings kostnad
  • Möjlighet till samkörning med Vaillant solvärmesystem och Värmepumpar

Så här fungerar kondenserande gaspannor

Kondenserande gaspannor

I en kondenserande gaspanna värms vattnet av värmen från förbrännings processen, precis som vid en icke-kondenserande panna. De resterande rökgaserna som normalt släpps ut till omgivningen via skorstenen och som innehåller mycket energi går då till spillo.

Med den kondenserande teknologin utvinner man energin ur dessa rökgaser, i form av vattenånga, och tillför den till värme- och varmvattensystemet.

För att kunna utvinna energin i vattenångan måste vattenångan kondenera och det gör den vid en temperatur under 56°C. i en kondenserande panna kyls vattenångan i en speciell värmeväxlare och energin som då utvinns används för att förvärma värmesystemets returvatten. Det förvärmda vattnet värms sedan ytterligare till önskad tempertur i en annan värmeväxlare. I samband med denna process uppstår små mängder spillvatten som leds bort till ett avlopp.

Skillnaden mellan övre- och undre värmevärde

När man talar om den höga verkningsgraden på 98% för kondenserande pannor så jämförs detta mot det övre värmevärdet. Detta måste särskiljas från det undre värmevärdet som branchen normalt gör sina jämförelser mot. Det undre värmevärdet är ett mått på den mängd energi som kan utvinnas i förbränningen utan kondensering av rökgaserna. Det undre värmevärdet innehåller därför bara en del av gasens totala energi innehåll.

Det övre värmevärdet, till skillnad mot det undre, tar också hänsyn till energi innehållet i rökgaserna och som utvinns med hjälp av den kondenserande tekniken. Därför är det övre värmevärdet ett bättre mått på effektiviteten för processen. Effektiviteten kallas också för verkningsgrad och kan bli maximalt 100% när man jämför mot det övre värmevärdet

Kondenserande pannor kan kräva komplettering av skorstenen

När man installerar en kondenserande panna så kan fastighetens befintliga skorsten behöva kompletteras med ett plaströr. Plaströret har i regel så liten diameter att det får plats i den beflintliga skorstenen

Konsten att hitta rätt värmesystem

Det finns ingen standardlösning för hur man hittar rätt värmesystem till en fastighet. Men det är inte så svårt att hitta en lösning som passar ditt behov. Prata med en Vaillant återförsäljare. De kan hjälpa dig med både planeringen och installation av ditt nya värmesystem.

Hitta en Vaillant återförsäljare

Fler länkar:

Hur olika tekniker fungerar

Gas

Kondenserande gaspannor