Hitta
Kontakta oss
Hitta din Vaillant-partner

Allmänna villkor för Vaillant Serviceavtal

Följande allmänna villkor för Vaillant Group Gaseres AB ("Villkoren") utgör en integrerad del av Serviceavtalet (”Serviceavtalet”) mellan Vaillant Group Gaseres AB Kalkstensvägen 2, 224 78 Lund, org.nr 556430-1595 (”Vaillant”) och Tjänstemottagare ("Kund"). Om det finns en konflikt mellan Villkoren och Serviceavtalet ska innehållet i Serviceavtalet ha företräde.

1. Tillämpningsområde

Villkoren gäller för tillämpligt Serviceavtal avseende service av värmepumpmodellerna för luft och vatten, således aroTHERM split och aroTHERM plus, samt värmepumpmodellerna för bergvärme, således flexoTHERM och flexoCOMPACT

2. Tjänsteavtalets täckning

Utrustning som beskrivs i tillhörande Serviceavtal.

3. Avtalets giltighet

Villkoren gäller från dagen för undertecknandet tills Villkoren antingen sägs upp av vardera parten eller löper ut på grund av att utrustningen inte längre är aktiv.

4. Allmän information om värmepumpsservice

Villkoren för varje Serviceavtal beskrivs under servicenivå på själva avtalsdokumentet. Servicebesök genomförs med intervall beskrivet i Serviceavtalet, som en förebyggande underhållsbesiktning av de komponenter som beskrivs i avtalsdokumentet.

5. Besiktningspunkter för värmepumpar

LUFT/LUFTVÄRMEPUMP

Visuell kontroll av synliga skarvar av köldmedierör för läckor.

Kontrollera värmepumpens temperatur.

Rengöring av olika filter, hölje, droppbricka, fläkt och kondensorytor både inomhus och utomhus.

Utomhusdelar rengörs från smuts och alger.

Servicerapporten delges.

LUFT/VATTENVÄRMEPUMP

Visuell kontroll av kompressor och anslutningar

Läckagekontroll kompressor och köldmedierör

Rengöring av förångare, justering av rätt flöde över förångaren/kondensorn.

Kontroll av vattentryck i värmesystem.

Kontroll/rengöring av filter, om avstängningsventiler är installerade.

Kontrollera expansionskärl om avstängningsventilerna är monterade.

Utomhusdelar rengörs från smuts och alger.

Servicerapporten delges.

BERGVÄRMEPUMP

Kontroll av brinetryck.

Kontroll och eventuellt reglering av värmepumpens styrning.

Kontroll/rengöring av filter brinekrets

Kontroll av brinelarm, lågt tryck.

Kontrollera fryspunkten för brine.

Kontrollera expansionskärl om avstängningsventilerna är monterade.

Visuell kontroll av kompressor och anslutningar.

Kontroll av vattentryck i värmesystem.

Kontroll och rengöring av filter i värmesystem om avstängningsventiler installerade.

Rengöring av förångare.

Servicerapporten delges.

VID FEL PÅ DIN VÄRMEPUMP

Kontrollera alltid följande. Innan du kontaktar Vaillants tekniska support:

Felkod i display?

Är elen frånkopplad?

Är säkringar utlösta?

Finns det vattentryck i anläggningen?

Om det finns automatik, kontrollera inställningen och eventuellt batterier

Har du tillgång till manualen?

Är utomhusdelen övervuxen eller täckt?

6. Typer av Serviceavtal

BASIC, är ett Serviceavtal med Vaillant om att få sin produkt servad. Vaillant ansvarar för att fastställa underhållsplanen, inom en rimlig tidsintervall, på cirka 23-25 månader mellan serviceintervallen.Servicen är inkluderad i priset, inkl. slitdelar. Utöver det kan en tekniker begäras, där transporttiden ingår i priset. 10% rabatt ges på reservdelar.

PLUS, är ett Serviceavtal med Vaillant om att få sin produkt servad. Vaillant ansvarar för att fastställa underhållsplanen, inom en rimlig tidsram, på cirka 23-25 månader mellan serviceintervallen.

Servicen är inkluderad i priset, inkl. slitdelar. Utöver det kan en tekniker begäras, där transport och arbetstid ingår i priset. 15% rabatt ges på reservdelar.

Det är möjligt att köpa internetanslutning till produkten till ett fast rabatterat pris.

PREMIUM, är ett Serviceavtal med Vaillant om att få sin produkt servad. Vaillant ansvarar för att fastställa underhållsplanen, inom en rimlig tidsram, på cirka 23-25 månader mellan serviceintervallen.

Servicen är inkluderad i priset, inkl. slitdelar. Utöver det kan en tekniker begäras, där transport och arbetstid ingår i priset, och alla reservdelar ingår i priset.

Det är möjligt att beställa internetanslutning till produkten gratis.

7. Gäller för alla Serviceavtal

Vaillant reserverar sig för att den enskilda Kunden, anläggningen och byggnationen som inte har utförts i enlighet med Vaillants föreskrifter kan godkännas för att omfattas av ett Serviceavtal. Vaillant förbehåller sig också rätten att neka installationer som inte kan bevisas vara listade av en auktoriserad installatör.

Serviceavtal kan endast ingås i Sverige och som regel endast på öar med vägförbindelse. För avtal på öar utan vägförbindelser gäller individuellt pris.

Vidare är det en förutsättning att Serviceavtalet tecknas inom 12 månaderna efter installation. Om så inte är fallet ska en fristående tjänst (besiktning) köpas till ett fast pris, jfr aktuell prislista. Om Vaillant inte kan godkänna produktens skick med denna tjänst förbehåller sig Vaillant rätten att avslå begäran om Serviceavtal. Detsamma gäller om det vid något tillfälle visar sig att Kundens befintliga installationer inte har utförts i enlighet med tillämplig lagstiftning, eller om Kunden inte lever upp till sina skyldigheter enligt avsnitt 8 i Villkoren.

Vaillant kan efter att ha informerat kund kräva att ett Serviceavtal ändras till en annan avtalsperiod och/eller Serviceavtalstyp om Vaillant finner att värmepumpssystemet inte kan servas tillfredsställande och/eller säkert enligt gällande Serviceavtal. Vaillant ansvarar inte för leveranssvårigheter av komponenter, reservdelar, automatutrustning och liknande. Om inte annat överenskommits med Vaillant omfattas de tjänster som beskrivs i Villkoren endast när de utförs av Vaillant. Endast reservdelar/komponenter som levereras av Vaillant är används. Vaillant kan kräva att förebyggande åtgärder vidtas för att begränsa skador som kan uppstå på värmepumpen till följd av identifierade skador, defekter och brister i värmesystem, elinstallation och byggnaden i övrigt. Vaillant kan även kräva förebyggande åtgärder för att begränsa konsekvenserna av smuts- och flödesproblem i värmesystemet, felaktig dimensionering av värmesystem och expansionssystem eller liknande.

Följande tjänster omfattas inte av Serviceavtalet i sin helhet och måste betalas separat:

Teknikerbesök om Kunden har ett Serviceavtal utan fria tekniker besök.

Förbrukning/inköp av komponenter, material och reservdelar av alla slag

Byte av värmepump

Arbetstid för service som överstiger två timmar

Byte av varmvattentankar eller rengöring av rör eller värmespolar i varmvattentankar

Byte av säkerhetsventil för varmvattentanken

Byte av shunt/shuntpump och tappvattenpump

Arbete som ska utföras på byggnadsdelar

Tömning och laddning av köldmedium HFC-gas på kylkrets

Demontering av skåp eller hyllor om utrymmet gör servicearbetet särskilt svårt, till exempel där värmepumpen är inbyggd i ett skåp och liknande.

Kontrollera eller byta ut anoden i varmvattentanken

Upprepade besök på grund av komponenter som Kunden uppmanats byta.

Kostnad för färjeöverfarter till öar som inte kan nås utan färja.

Följande situationer omfattas inte av Serviceavtalet och måste betalas separat under hela året:

Skada på värmepumpen som täcks av en försäkring eller självrisk vid sådan försäkringsskada

Fel orsakade av bristande vård, vandalism, frost- och vattenskador och blixtnedslag (överspänning)

Teknikerbesök orsakade av ovilja att försöka starta om enligt Vaillants instruktioner

Skador eller fel på icke Vaillant komponenter

Skada eller fel orsakat av obehöriga personer

Skada eller fel på eller orsakad av husets elektriska installation

Skador eller fel på värmesystemets värmefördelade del (rör, radiatorer etc.)

Fel i hushållsvatteninstallationer

Skador eller fel på grund av kombinationsdrift (t.ex. fast bränsle, solvärmesystem och liknande)

Teknikerbesök pga. strömavbrott, vattenpåfyllning, frostskyddsfyllning, påfyllning av kylvätska, felaktig användning av värmepumpen eller felaktig användning, feljustering och inställning av klimatkontrollen

Felaktig eller felplacerad GSM-modul eller brist på täckning från telekomleverantör på GSM-modul

Otillräcklig internettäckning eller WIFI-anslutning till värmepumpen

Återbesök på grund av defekta komponenter som inte har bytts ut.

Förgäves utkörning till bekräftat besök där Kund inte uppfyllt sin del att ge tillgång till värmepumpen

Skador och defekter orsakade av yttre omständigheter

8. Åtkomst, säkerhet etc.

Kunden är skyldig att se till att servicearbetet kan utföras säkert och att säkerställa säker åtkomst till produkten.

Kunden ska på egen bekostnad se till att alla särskilda åtgärder som är nödvändiga för att Vaillant ska kunna utföra servicearbetet, t.ex. användning av hiss, kran, ställning, fallskydd eller liknande föreligger.

Kunden ska se till att servicearbetet kan utföras i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter, inklusive stegeföreskrifter.

Om det vid ett besök hos Kunden konstateras att Kunden inte lever upp till sina skyldigheter enligt detta avsnitt, kan Vaillant betrakta det som en bekräftat besök där Kund inte uppfyllt att ge tillgång till värmepump, och kommer faktureras separat.

9. Skyldigheter

Om en part väsentligt bryter mot sina skyldigheter enligt Villkoren har den andra parten rätt att säga upp Serviceavtalet med omedelbar verkan. Som en väsentlig överträdelse ska bland annat betraktas, Kundens underlåtenhet att uppfylla betalningsskyldigheter i tid eller dess underlåtenhet att vidta identifierade och nödvändiga förebyggande åtgärder. I samband med att avtalet sägs upp av en part ska den andra parten kompensera sin förlust, eftersom Vaillants ansvar är begränsat enligt vad som anges i avsnitt14 om "ansvar".

10. Överlåtelse

Ägarbyte ska anmälas till Vaillant så snart som möjligt och om möjligt med minst 60 dagars skriftligt varsel. Vid ägarbyte ska Kunden försäkra sig om att köparen av Kundens bostads känner till Serviceavtalet. Ägarbyte kan endast anses accepterat med befriande verkan för Kunden när och om Vaillant har ingått ett skriftligt avtal med den nya ägaren om att ingå avtalet.

11. Förnyelse och uppsägning av tjänsteavtalet

Serviceavtalet är oåterkalleligt i 5 månader och kan sedan fritt sägas upp med 1 månaders varsel till slutet av en månad. Om Serviceavtalet inte sägs upp förlängs det automatiskt med en ny avtalsperiod, med 2 år i taget. (Gäller EASY, BASIC & PLUS) För PREMIEM-avtalet gäller det högst 12 år från första startdatumet. Därefter erbjuds ett PLUS-avtal. Vaillant kan säga upp Serviceavtalet med 1 månads varsel och förbehåller sig även rätten att säga upp ett Serviceavtal utan föregående meddelande:

Om Kunden inte följer Vaillants rekommendationer gällande värmepumpen och värmesystemet

Om Kunden eller en person/ett företag som Kunden utsett utanför Vaillant gör ingrepp i värmepumpssystemet och/eller

Om värmepumpssystemet på grund av ålder eller slitage inte kan fås att fungera utan betydande driftstopp eller funktionsfel.

12. Betalning

Betalning för Serviceavtalet faktureras som utgångspunkt via ett månadsabonnemang. Det finns också möjlighet till 1 års betalning i förskott, i samband med tecknade av avtalet.

Kunden är skyldig att registrera betalningen till Betalningsservice/Leverantörstjänst, genom abonnemangsavtal.

Vid Serviceavtal med fria besök täcks dessa, om Serviceavtalet betalas. Tjänster och reservdelar som inte omfattas av Serviceavtalet faktureras löpande i samband med åtgärd. Betalningsfristen anges på fakturan.

13. Reglering av priser

Vaillant förbehåller sig rätten att reglera Serviceavtalspriserna i linje med KPI och andra faktorer som kan påverka kostnadsnivån hos Vaillant samt på Kundens Serviceavtalstyp eller produkt. Rätten att ändra priser och villkor är förbehållen och kommer att ske minst en gång per år under Q1.

14. Ansvar

Vaillant är endast skyldigt att utföra service, reparation eller utbyte i enlighet med Serviceavtalet och de gällande garantivillkoren. Om en reparation är defekt, eller om det finns brister i material som levererats i enlighet med Serviceavtalet, kommer Vaillant att åtgärda bristerna inom rimlig tid efter det att Vaillant har fått kännedom om felet. Invändningar avseende defekta tjänster eller defekter i levererade reservdelar ska anmälas till Vaillant omedelbart efter att servicearbetet har utförts och inom skälig tid.

Oavsett om Vaillant kan ådra sig ansvar för defekter ansvarar Vaillant inte för rörelseförluster, förlust av vinst, krav från tredje part och andra indirekta förluster. Inklusive kostnader som uppkommit, t.ex. för inköp av material och installationsarbeten utförda av tredje part som kan uppstå eller fastställas till följd av defekt eller försenat utförande av servicearbetet, defekter i levererat material eller skador orsakade av det levererade materialet.

I samband med service och reparationer kan avbrott i värmeförsörjningen förekomma, vilket inte berättigar Kunden till ersättning/kompensation.

Vaillant ansvarar ensamt för skador som orsakats av tjänster som tillhandahålls av Vaillant om skadan tillkommer genom uppsåtligt eller grovt oaktsamt beteende.

15. Drifttillstånd i nödsituationer. (Värmepumpar)

I samband med saknade reservdelar som tar mer än 21 dagar att komma fram till från upptäckta fel i anläggningar kan Vaillant erbjuda kompensation för den differentierade elförbrukningen. Endast det extra elpriset kompenseras utan kostnad. Följande måste vara uppfyllt innan ersättning kan sökas.

Serviceavgifter hos Vaillant måste betalas.

Godkänd installation av godkänd installatör.

Serviceintervallen följs.

El-mätare installerad och avläsning gjord för den dag felet inträffade och på återställningsdatumet.

Fel som upptäckts av tekniker från Vaillant.

Inlämning av kopia av senast betald elräkning.

Faktor 1 till 4 (75%) x KWH pris16.

Leveranshinder och force majeure

Om Vaillant blir oförmöget att fullgöra sina skyldigheter helt eller delvis på grund av force majeure, ska fullgörandet av de skyldigheter som åligger Vaillant enligt Serviceavtalet avbrytas så länge och i den utsträckning som hindret för fullgörandet föreligger.

Vaillant måste alltid försöka övervinna force majeure-situationen så snart som möjligt. Force Majeure förstås som, men är inte begränsat till, omständigheter som brand, explosion, olaglig och laglig strejk, fysiska blockader, lockout, krig, produktionsbegränsningar, översvämningar, skador eller olyckor med fastigheter, maskiner, anläggningar eller transportmedel, oförmåga att erhålla arbetskraft på avtalsvillkor, leveransfel av underleverantörer eller andra villkor utanför Vaillants kontroll.

Om en force majeure-händelse innebär att Vaillant endast kan uppfylla sina skyldigheter genom att göra helt oproportionerliga ekonomiska uppoffringar, måste detta behandlas som en följd av att Vaillant inte helt eller delvis kan uppfylla sina skyldigheter.

Vaillant är befriat från alla skadeståndsanspråk från Kunden till följd av Force Majeure, inklusive eventuella indirekta förluster.

16. Tvister

För det fall Kunden önskar klaga på de tjänster som Vaillant tillhandahåller, ska Kunden kontakta Vaillant per telefon, tel. 040 803 30 eller per e-post info@vaillant.se. Klagomål kan också skickas till Vaillant på adressen Norra Ellenborgsgatan 4, 233 51 Svedala.

Tvister mellan Kunden och Vaillant avgörs i enlighet med Svensk lag.

Om Kunden är konsument har Kunden också rätt att klaga på det utförda arbetet till Allmänna reklamationsnämnden. Läs mer på www.arn.se. Tvister kan alltid prövas i allmän domstol.

17. Personuppgifter

Vaillant samlar in, lagrar och behandlar Kundens kontaktuppgifter och information om den tjänst som utförts, bland annat för fullgörandet av detta avtal. Du kan när som helst informera dig om Vaillants aktuella personuppgiftspolicy här på vår webbplats www.vaillant.se

18. Ikraftträdande och ändring

Villkoren gäller från 01.06.2022

Vaillant har rätt att efter att ha informerat kunden när som helst ändra Villkoren. Information om ändringar kommuniceras till Kunden på det sätt som Vaillant anser lämpligt, t.ex. i samband med fakturering eller serviceanmälan till Kunden.

Om ändringarna beror på lagstadgade villkor, inklusive order från offentliga myndigheter, i händelse av obetydliga ändringar eller förändringar till Kundens fördel, är Kunden skyldig att acceptera de nya villkoren från och med tidpunkten för meddelandet om ändringarna. Om ändringarna beror på något annat än regulatoriska villkor, och om ändringarna är till väsentlig nackdel för Kunden, är Kunden skyldig att följa de nya allmänna villkoren från och med den tidpunkt som anges i meddelandet, såvida inte Kunden tidigare har sagt upp avtalet inom den tidsfrist som anges i meddelandet. I detta fall träder uppsägningen i kraft från det att ändringarna träder i kraft.

19. Ångerrätt

Enligt konsumentavtalslagen har Kunden 14 dagars ångerrätt från tidpunkten för ingåendet av Serviceavtalet. Ångerrätten utövas genom att Kunden uttryckligen informerar Vaillant senast 14 dagar efter avtalsdagen om att Kunden frånträder Avtalet. Kunden kan använda info@vaillant.se för att dra sig ur sitt kontrakt.

Om Kunden har gett sitt godkännande till att Vaillant kan påbörja leveransen av sina tjänster (reparations samt underhållsåtgärder) omedelbart, upphör ångerrätten i samma stund som Vaillant påbörjar leveransen/förberedelsen för leverans på Kundens bostad, oberoende av om detta sker före utgången av ångerfristen på 14 dagar.

20. Allmänna kontaktuppgifter

Vaillant Group Gaseres AB

Kalkstensvägen 2

224 78 Lund

Telefon: 040 803 30

info@vaillant.se